Байгууллагын бүтэц

“Цагааннуур” чөлөөт бүсийн Захирагчийн Ажлын албаны бүтэц, зохион байгуулалт
Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 126 дугаар тогтоолоор “Цагааннуур” чөлөөт бүсийн Захирагчийн Ажлын албаны бүтэц, орон тооны хязгаарыг дор дурдсанаар баталсан.