All Posts

Танилцуулга

READ MORE

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

“ЧӨЛӨӨТ БҮС” ТОДОТГОЛТОЙ АЖ АХУЙ НЭГЖИЙГ БАЙГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ Чөлөөт бүсэд газар эзэмшиж буй ААН байгууллагууд, Захирагчийн ажлын албанд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө. Үүнд: Аж ахуйн нэгжийн албан тоот; Баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл; Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбар/ Бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт / 5500 төгрөг / Бүртгэлийн үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт /44000 төгрөг […]

READ MORE

Татвар

READ MORE

Газар олголт

READ MORE

Судалгаа

READ MORE

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ Бүсийн талбайн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зураглалыг хийлгэн 11 ширхэг геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийг тавиулж төрийн хамгаалалтанд хүлээж авсан. Чөлөөт бүсийн талбайд хөрс, инженер-геологийн болон газрын доорх усны нөөцийн шинжилгээ, судалгааг хийгдсэн. Байгаль Орчны яамаар бүсийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг гаргуулж “Тэкол” ХХК-иар бүсийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг […]

READ MORE

Ёс зүйн дүрэм

READ MORE

Авилгын эсрэг арга хэмжээ

  Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр   Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын 2017 оны 51 дүгээр тогтоол   Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөө батлах тухай ЗГ-ын 2017 оны 114 дүгээр тогтоол   Хууль тогтоомж   Авлигын эсрэг хууль   Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн  тухай   Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын […]

READ MORE

Дүрэм журам

READ MORE

Тогтоол, захирамж

READ MORE