Бүтээн байгуулалт

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ Бүсийн талбайн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зураглалыг хийлгэн 11 ширхэг геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийг тавиулж төрийн хамгаалалтанд хүлээж авсан. Чөлөөт бүсийн талбайд хөрс, инженер-геологийн болон газрын доорх усны нөөцийн шинжилгээ, судалгааг хийгдсэн. Байгаль Орчны яамаар бүсийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг гаргуулж “Тэкол” ХХК-иар бүсийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг […]

READ MORE