Авлигын эсрэг арга хэмжээ

Авилгын эсрэг арга хэмжээ

  Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр   Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын 2017 оны 51 дүгээр тогтоол   Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөө батлах тухай ЗГ-ын 2017 оны 114 дүгээр тогтоол   Хууль тогтоомж   Авлигын эсрэг хууль   Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн  тухай   Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын […]

READ MORE